V-18 150 cm lange Vitrine Hängevitrine Sammlervitrine ALSINO